Technická a ekonomická správa nemovitostí soukromých vlastníků, SVJ a bytových družstev

Služby / Ceník

Konfigurátor poptávky služeb

Vyplňte prosím základní informace o předmětné nemovitosti a vyberte si z naší nabídky služby pro její správu. Na konci formuláře je textové pole pro specifické požadavky, pokud by formulář neobsahoval všechny potřebné položky, které poptáváte.

Děkujeme za Vaši poptávku

Na poptávky reagujeme do 24 hodin.

 

Na odkaze níže naleznete uložené znění Vaší poptávky:

 
N1 N2 POL NÁZEV
x     EkoNomická správa
  x   Vedení účetnictví
    x vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů Klienta
    x sestavení účetní závěrky
    x mzdová a personální agenda statutárních orgánů (1-3 osoby)
    x mzdová a personální agenda statutárních orgánů (1-5 osob)
    x mzdová a personální agenda zaměstnanců (1-3 osoby)
    x další agendy
       
  x   Předpisy záloh a vyúčtování služeb
    x vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
    x vyhotovení a aktualizace předpisů záloh a vystavení evidenčních výpočtových listů
    x řádné roční rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně, včetně zpracování dat od rozúčtovatele
    x rozúčtování výnosů z nájmu na jednotlivé vlastníky
    x kontrola úhrad zálohových plateb, v případě  nezaplacení v řádném termínu, rozesílání upomínek elektronickou poštou
    x vedení evidence hospodaření nemovitosti
       
  x   Obsluha bankovního účtu
    x pasivní nahlížení na bankovní účet Klienta za účelem kontroly provedených plateb a pořizování měsíčních výpisů
    x aktivní obsluha bankovního účtu Klienta, zadávání příkazů k autorizaci dle pokynů Klienta a pořizování měsíčních výpisů 
    x zdarma ke každému SVJ přiřazení vlastní emailové adresy
       
x     Provoz
    x vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
    x vedení a aktualizace evidence nájemníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
    x převody a uzavírání smluv na dodávku služeb a médií do společných prostor domu (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
    x jednání a vyřizování běžných provozních záležitostí s vlastníky jednotek
    x kontrola objektu minimálně jedenkrát za měsíc
    x převzetí dokumentace od předchozího správce
    x zajištění úklidu společných částí domu
    x zajištění odečtů poměrových měřidel
    x zajištění rozúčtování měřených služeb
       
x     Technická správa
  x   Evidence, revize a opravy
    x založení a evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
    x jednorázové vytvoření přehledu o technickém stavu domu zdarma
    x periodické hodnocení stavu nemovitostí včetně podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce
    x sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí.
    x zajištění odstranění zjištěných závad z revizí.
    x zajištění drobné údržby a oprav Nemovitosti
    x asistence technika
    x ke každému SVJ přiřazení vlastní emailové adresy a vlastního technika
    x věcná kontrola správnosti fakturace
       
  x   Havarijní služba
    zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby
       
  x   Nadstandardní služby
    x zajištění likvidace pojistných událostí (hlášení škod, příprava podkladů a komunikace s pojišťovnou)
    x zajištění poradenství v oblasti pojištění – zřízení nových pojistných smluv
    x zajištění provedení odečtů poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
    x zajištění znaleckých a odborných posudků
    x archivace dokumentace k nemovitosti
       
  x   Právní oblast
    x zajištění služeb advokáta - příprava smluv, vymáhání pohledávek apod.
    x příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
    x zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin
       
  x   Podpora orgánů SVJ
    x účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s Klientem
    x zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD
       
x     Online správa
    x vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta
    x sestavení účetní závěrky
    x Předpisy záloh a vyúčtování služeb
    x vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
    x vyhotovení a aktualizace předpisů záloh a vystavení evidenčních výpočtových listů
    x řádné roční rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně, včetně zpracování dat od rozúčtovatele
Název kolonky Nastavení Povinné pole Výpis do přehledu 
Adresa nemovitosti (ulice, město, PSČ) TEXT|500 x  x
Počet bytových jednotek TEXT|60    
Počet nebytových jednotek TEXT|60    
Počet garáží, nebo garážových stání TEXT|60    
Typ stavby LIST|200|zvolte možnost, panel, cihla, jiný    
Majitel nemovitosti LIST|200|zvolte možnost, SVJ, bytové družstvo, právnická osoba, fyzická osoba    
Poznámka TEXTAREA|700,150    
Název kolonky Nastavení Povinné pole Výpis do přehledu
Jméno a Příjmení TEXT|300 x x
E-mail TEXT|300 x x
Telefon TEXT|300    

* Před odesláním je nutné vyplnit všechna povinná pole označená hvězdičkou.